Hakkımızda Doktorlar Makaleler Videolar İletişim Giriş
tr en fa
Doktor Sözleşmesi

Evimdekidoktor.com hastalara sağlık danışmanlığı hizmetini vermek üzere sağladığı internet platformudur. Doktor, Evimdeki Doktor belirtilen kurallara uygun olarak uzmanlık alanına göre, hastalara sağlık danışmanlığı hizmeti verecek gerçek kişidir.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Sözleşmenin konusu, www.evimdekidoktor.com web sitesinde sağlık danışmanlığı verecek doktorların hizmet kapsamını tanımlamak, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek ve uyuşmazlıkların çözümü ile diğer konulardaki hususları düzenlemektir.

 

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Doktor, üyelik kısmında kendisine ait üniversite diploması, uzmanlık belgesi ve TC kimlik numarasını girerek kendi üyeliğini başlatmakla yükümlüdür, Doktor sisteme yüklediği üniversite diploması, uzmanlık belgesi ve TC kimlik numarasının doğru, eksiksiz ve gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Doktor, web sitesinde kendisine ait bölümde yer alan doktorun kendisi tarafından oluşturulan yanıtlardan yükümlüdür. Aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan, meydana gelebilecek tüm şikâyet ve sonuçlarından tek başına sorumludur.
Doktor, web sitesi aracılığı ile kendi planına uygun, gün ve saatlerini online Görüntülü görüşme randevusu için ayarlayacak ve kendisine iletilen offline hasta raporlarını en geç 24 saat içinde yanıtlamakla yükümlüdür. Ayrıca doktor bu görevini yerine getirirken son derece titiz, özenli ve dikkatli davranacağını, aksi halde meydana gelebilecek tüm zararlardan tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Doktor, görevini evrensel tıbbi etik ilkelere uymak kaydıyla mesleki bağımsızlık içinde yerine getirir. Doktor, mesleğini uygularken hasta yararını maksimum gözeterek hekimlik bilgisi ve vicdani kanaatine göre hareket eder. Bu çerçevede doktor hastasının durumunun gerektirdiği her türlü konsültasyon ile tahlil ve tetkikleri isteyebilir, hastayı uygun gördüğü sağlık kurum ve kuruluşuna sevk edebilir.
Doktor, verdiği sağlık danışmanlığı kapsamında hastalara karşı hekim olarak kendisinin tek başına sorumlu olduğunu ve www.evimdekidoktor.com'un sadece platform sağlayan taraf olarak, hastalara verilen sağlık danışmanlığı kapsamında bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
Doktor ‘un, hastaları ile ilgili veya hastalarından öğrendiği her türlü bilgi, gizli bilgidir. Doktor, bu bilgileri yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Doktor, iş bu yükümlülüğüne aykırı davranış sergilerler ise bu eyleminden ve sonuçlarından tek başına sorumludur.
Web sitesinin işlevsel olarak çalışmasını sağlamakla Evimdeki Doktor yazılım ekibi yükümlü olup, web sitenin yenilenmesi, değiştirilmesi, iyileştirilmesi, teknik alt yapısı ile ilgili çalışmalar dahil web sitesinde gerekli düzenlemeleri yapma yükümlülüğüne ve hakkına sahiptir.
Doktor, web sitesinde verdiği sağlık danışmanlığı kapsamındaki online hasta görüşmesi, mesajların, raporların yanıtlanması karşılığında web sitesinde belirtilen fiyat üzerinden belli bir yüzde almak hakkına sahiptir ("Hakkediş"). Bu hakkediş hasta başına sistem tarafından doktorun hesabına yatırılacak. Evimdeki Doktor tarafından, aracı olunmuş hasta görüşmeleri vaka bazlı fiyat çalışması yapılacak. Portalin masrafları için doktorun kredi kartından otomatik olarak ayda belli bir miktar kesilecek. Sözleşmeler 6 aylık ve 12 aylık şeklinde düzenlenecektir. Doktor, her ayın son işgünü veya son günün iş gününe gelmemesi halinde takip eden ilk işgünü, hakkediş karşılığı faturayı Evimdeki Doktor'a keser.
Tarafların, işbu Sözleşme nedeni ile öğrendiği her türlü ticari, mali ve benzeri bilgiler, gizli bilgi sayılır. Taraflar, bu bilgileri yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı ve işbu sözleşme ile tespit edilen amaçlar dışında kullanmamayı, kullandırmamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler.
İşbu Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz, alınan yükümlülükler taraflar arasında mutabık kalınmış, bağımsız ve karşılıklı bir taahhüt olarak varlığını devam ettirecektir. Taraflar, personellerinin ve maiyetindeki kişilerin, işbu madde kapsamında düzenlenen gizlilik ilkesine uygun davranmasını sağlamayı taahhüt ederler. Bu kişilerin ihlallerinde, ilgili taraf doğacak her türlü zarardan müteselsilden sorumlu olacaktır. Ancak doktor, verdiği sağlık danışmanlığı kapsamında hastalara karşı teşhis etmiş olduğu hastalıklardan, istemiş olduğu tahlillerden ve kısaca hasta ile arasında herhangi bir nedenle doğabilecek her türlü talep, şikâyet ve tazminat hallerinden tek başına ve tamamen sorumlu olduğunu, herhangi bir başlık altında SAFA danışmanlık ve sağlık hizmetleri bünyesinde, Evimdeki Doktorun sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. SÖZLEŞME'NİN FESHİ:

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşmeyi 1 ay önceden diğer tarafa yazılı olarak bildirmek kaydıyla feshetme yetkisine sahiptir.

 

  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ:

Taraflar arasında ortaya çıkacak ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu Sözleşme, 2 nüshada düzenlenip, bir nüshası doktora verilecektir.

İLETİŞİM
Evimdeki Doktor, SAFA danışmanlık ve sağlık hizmetleri şirketi bünyesinde. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır.