Hakkımızda Doktorlar Makaleler Videolar İletişim Giriş
tr en fa
Aydınlatma Metni
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

  Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile SAFA

  danışmanlık ve sağlık hizmetleri (“evimdekidoktor”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin

  Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki

  aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma

  yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen

  Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel

  Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara

  ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

  KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

  (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi

  düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika

  üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik

  ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel

  Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

  EvimdekiDoktor, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere

  ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin

  güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının

  önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

  Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza “EvimdekiDoktor Kişisel Verilerin

  Korunması Politikası” sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade

  edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve EvimdekiDoktor Kişisel Verilerin Korunması

  Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir.

  KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel

  Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki

  yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında

  işlemekteyiz:

 •  https://www.evimdekidoktor.com adresli internet sitemiz ve ileride kurulabilecek sair internet

  sitelerimiz (“İnternet Sitesi”) üzerinden aşağıdaki sayfalar başta olmak ancak bunlarla sınırlı

  olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

   İnternet Sitelerinde yer alan hasta ve doktor soru-cevap bölümü (“Soru-Cevap Bölümü”),

   İnternet Sitelerinde yer alan hasta yorum bölümü (“Yorum Bölümü”),

   İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Şartnamesi’nin onaylanması ile gerçekleştirilen kayıtlar,

   İnternet Sitesinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) kanalıyla otomatik veya

  otomatik olmayan yollarla elektronik olarak (çerezlerle ekseriyetle anonim veri

  toplanmaktadır),

   Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde EvimdekiDoktor adına işletilen hesaplar (“Sosyal

  Medya”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

   E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, EvimdekiDoktor’a sair

  amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair

  iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla otomatik veya

  otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak,

   EvimdekiDoktor’a ait veya Evimdeki Doktor bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından

  kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı (“Satış Ağı”) kanalıyla,

  satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan

  yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

   EvimdekiDoktor tarafından veya EvimdekiDoktor bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler

  tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm sair hizmet satışı sonrası hizmetler ağımız

  (“SSH”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik

  olarak,

   Çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) veya canlı destek ( "Canlı Destek") kanalıyla

  otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,

   EvimdekiDoktor’un hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici

  firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya

  otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

   Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz

  kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

  2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz

   Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde

  tarafımızla paylaştığınız her türlü Kişisel Veriyi işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan

  esaslar ve amaçlar dahilinde işlemekteyiz. Bu kapsamda, İnternet Sitelerimiz üzerinden üyelik

  kaydı yahut hizmet satın alırken akdedilen profesyonel sözleşmeler ve mesafeli satış

  sözleşmeleri kapsamında paylaştığınız ad-soyad, doğum tarihi, diploma, öğrenim durumu,

  T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres gibi Kişisel Verileriniz, Çağrı

  Merkezimiz ile gerçekleştirdiğiniz görüşmeler kapsamında paylaştığınız Kişisel Verileriniz,

  tarafımıza İletişim Araçları vasıtası ile ilettiğiniz Kişisel Verileriniz yahut bir hizmetin ifası

  için paylaştığınız Kişisel Verileriniz, bir yarışmaya veya ankete katıldığınızda sağladığınız

  Kişisel Verileriniz örnek olarak gösterilebilir.

 •  Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Otomatik arama

  makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları veya Çerezler vasıtasıyla otomatik şekilde toplanan

  Kişisel Verinizi işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dahilinde

  işlemekteyiz. Çerezler vasıtası ile toplanan veriler siz üye olmadığınız müddetçe anonim

  şekilde toplanmaktadır ve Kişisel Veri mahiyetinde değildir. Bu kapsamda bilgisayarınızı

  internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi; internet tarayıcısı eklenti

  türleri ve sürümleri, e-postalara ilişkin alındı ve okundu teyitleri; oturum açma; e-posta

  adresi; şifre; internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri; saat ayarı;

  işletim sistemi ve platformu; satın alma geçmişi, konum, İnternet Sitelerimiz üzerinden

  girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler ve müşteri

  hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan her türlü telefon numarası ve güvenlik yahut

  hizmet kalitesini artırmak amacı ile alınan ses ve görüntü kayıtları gibi bilgiler ve Kişisel

  Veriler örnek gösterilebilir. Ayrıca Flash çerezleri ve internet tarayıcısı kanallarıyla

  sahteciliği önleme ve tanı amaçlı olarak cihazınızı tanımamıza yardımcı olacak Kişisel Veri

  niteliğinde olmayan teknik bilgileri de işleyebilmekteyiz.

   Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: Sizin hakkınızda diğer

  kaynaklardan da bilgi alabilir ve işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar

  dahilinde Kişisel Veri işleyebiliriz. Bu kapsamda, internet sitenizde yahut sair kanalda

  alenileştirdiğiniz mesleki bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz, sosyal medya araçları üzerinden

  İnternet Siteleri’ne yapılan üyelik kayıtlarında sizin ilgili sosyal medya araçlarına daha önce

  vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaşılan Kişisel Verileriniz, iş

  ortaklarımız, bize Kişisel Verileriniz aktarılması kapsamında ilgili veri sorumlularına vermiş

  olduğunuz izne dayalı olarak topladığımız güncellenmiş adres bilgileri; hesap bilgileri, satın

  alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş

  listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) dahil olmak üzere arama sonuçları ve bağlantıları ve

  sahteciliğini önlemeye ve tespit etmeye yardımcı olmak ve bazı müşterilere ödeme kolaylığı

  sağlamak toplanan hesap numarası ve sair ödeme aracı bilgileri örnek olarak gösterilebilir.

  3. Veri Sorumlusunun Kimliği

  Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu,

  İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 234236-5 sicil numarası ile kayıtlı,9950500639600000 Mersis

  numaralı, şirket merkezi Altayeşme mahallesi, Çamlı sokak, OfisPark iş merkezi, No 21/24, Maltepe,

  İstanbul adresinde bulunan Alireza Soltanzadeh SAFA danışmanlık ve salık hizmetleri'dir.

  4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

  İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz

  aşağıdaki amaçlar dahilinde EvimdekiDoktor tarafından işlenmektedir:

 •  KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında;

   Kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş

  sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat,

  telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi) yerine getirmek amacıyla: e-fatura, e-

  arşiv kapsamında yahut tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin

  işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek

  verilebilir.

   Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza

  hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün

  korunması için zorunlu olan amaçlarla: satış temsilcimizin yanında meydana gelen meydana

  bir sağlık sorunu sonucunda acil bir müdahale gerekmesi halinde Kişisel Verilerinizin

  bilinciniz yerinde olmaksızın işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her

  türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

   Bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla: tarafımızca katılımcılarımıza Katılım

  Şartnamesi kapsamında taahhüt edilen tüm hizmetler dahil olmak üzere İnternet Siteleri ve

  Çağrı Merkezi aracılığıyla EvimdekiDoktor tarafından sunulmakta olan tüm hizmetlerin

  tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, üyelik

  etkinleştirme kapsamında üyelik ve müşteri desteği sağlanması, bu kapsamda gerekli

  durumlarda iletişime geçilmesi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili

  düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

   Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla: İnternet Siteleri, İletişim Araçları

  yahut Çağrı Merkezi üzerinden EvimdekiDoktor hizmetlerine ilişkin sizden gelecek soru,

  şikayet ve bildirimlerin cevaplanması ve çözüme kavuşturulması kapsamında işlemeler ve

  ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla: satış ve satış sonrası hizmetler

  kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme

  kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

   Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla:

  ses kaydı alınan Çağrı Merkezi tarafından hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda

  ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler ve ilgili

  düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

  Ayrıca alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair

  amaçlarla işlenebilmektedir. Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş

  olduğunuz Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek

  her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir.

   Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz

  KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki

  amaçlarla da işlenebilir:

 •  İnternet Sitesi’nde yer alan sayfalar üzerinden Soru-Cevap ve Yorum Bölümleri aracılığıyla

  ilgili alanlarda anonim olmaksızın paylaşmış olduğunuz kişisel sağlık verileriniz ve cinsel

  hayat verileriniz gibi Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin sunulan hizmetlerin şeffaflığının

  sağlanması, İnternet sitelerimizin faailiyetlerinin yerine getirilmesi, doktorların ilgili sorulara

  cevap verebilmesi amacıyla işlenmesi.

   İnternet reklamcılığı, targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış,

  kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik

  fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi,

   İnternet Siteleri’ini ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlanması amacıyla işlenmesi,

   Satış, tele-satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya,

  avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri

  Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi,

   Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi,

   Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve

  hizmet reklamları gibi) gönderimi amacıyla işlenmesi,

   Hediye, promosyon, kupon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi amacıyla işlenmesi,,

   Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar

  hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi,

   Ayrıca Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin de açık rızanızın varlığı halinde KVKK Madde

  5.2’de belirlenen amaçlarla ve burada (i)’den (viii)’e kadar belirlenen amaçlarla işlenmesi.

  5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

  İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla EvimdekiDoktor ile paylaşmış olduğunuz

  Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer

  mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan

  kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

  6. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

  EvimdekiDoktor, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel

  Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar

  dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

   Yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı

  halinde, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği

 • (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek

  aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları,

  tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek

  alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili

  taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir;

   Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında bulunan

  belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile, pazarlama şirketleri, Grup

  Şirketleri, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi,

  kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara açık

  rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

  Ayrıca açık rızanıza istinaden EvimdekiDoktor’un bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve

  sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel

  Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları,

  danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde

  aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile

  sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler

  olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

  7. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

  KVKK madde 11 uyarınca EvimdekiDoktor’a başvurarak;

   Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

   Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

   Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin

  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini

  isteme,

   Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel

  Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

  durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

   Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde

  zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 • Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak

  veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak

  aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve

  sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı

  e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep

  adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak

  imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen

  güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. EvimdekiDoktor, talebin

  niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

  Taleplerin EvimdekiDoktor tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde

  Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler EvimdekiDoktor tarafından talep

  edilebilir.

  Posta adresi : Altayeşme mahallesi, Çamlı sokak, OfisPark iş merkezi, No 21/24, Maltepe, İstanbul

  E-posta adresi : iletisim@evimdekidoktor.com

İLETİŞİM
Evimdeki Doktor, SAFA danışmanlık ve sağlık hizmetleri şirketi bünyesinde. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır.