(سنگ های ادراری (پروفسور دکتر رزیتا حسینی

Yazar : Admin

سنگهاي دستگاه ادراري يكي از بيماريهاي شايع در خاورميانه از جمله ايران است. براي پيشگيري از سنگ در دستگاه ادراري نوشيدن مايعات فراوان مثل آب ، چاي كمرنگ و آب ميوه ها بويژه اگر با آب رقيق شوند مفيد است.  مصرف نوشابه ها بدليل داشتن فسفات فراوان موجب سنگ سازي مي شود. 
افرادي كه سابقه سنگ در خانواده و يا سابقه قبلي سنگ دارند، افرادي كه سوجذب دارند، افرادي كه عادت به خوردن كم مايعات به ويژه در هواي گرم دارند، افرادي كه نمك زياد استفاده مي كنند، افراد داراي افزايش وزن و يا افراد با تحرك كم مستعد تشكيل سنگ در دستگاه ادراري هستند.